ALGEMENE VOORWAARDEN

We streven ernaar om onze algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te formuleren. Heb je toch vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren op 0477 27 07 81 of via info@creavolta.be.

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden worden door het geven van een opdracht aan Creavolta, of door het aanvaarden van een offerte van Creavolta, beschouwd als aanvaard door de klant. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Creavolta.

Artikel 2: Aanvaarding en voorschot

Bij de opdrachtaanvaarding wordt een voorschotfactuur ten belope van 50% van de totale waarde van de opdracht aangerekend, tenzij partijen anders overeenkomen. Creavolta kan de aanvang van de opdracht laten afhangen van de ontvangst van betaling van de voorschotfactuur.

Wanneer de klant na betaling van het voorschot afziet van de opdracht blijft het voorschot als schadevergoeding door Creavolta verworven. Mocht het voorschot onvoldoende zijn om de gemaakte kosten en de reeds geleverde prestaties te dekken, zal de klant dit saldo nog bijkomend dienen te betalen.

Voor de hosting, het onderhoudscontract en de digitale beurtenkaart moet het volledige bedrag bij de opdrachtaanvaarding worden betaald.

Artikel 3: Duur en beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen, worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van 12 maanden aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor 12 maanden aan de dan geldende specifieke voorwaarden, tenzij één van de partijen ten minste 1 maand voor de afloop van de specifieke overeenkomst te kennen geeft deze overeenkomst niet te willen verlengen.

Opzeg is mogelijk via aangetekend schrijven. Dit aangetekend schrijven dient Creavolta te bereiken uiterlijk 1 maand voor de jaarlijkse vervaldag. Indien deze opzeg laattijdig gebeurt, zal deze pas aanzien worden als een opzeg voor het volgende jaar.

Creavolta kan een overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen in de volgende situaties:

  • als de klant zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Creavolta gesloten overeenkomst. Hierbij kan onder meer worden verwezen naar laattijdige betalingen, het niet (tijdig) bezorgen van gevraagde gegevens,…
  • bij misbruik van de website/campagne
  • als de klant in staat van faillissement is verklaard. De klant heeft in dit geval geen recht op enige schadevergoeding
  • als de klant niet voldoet aan de algemene voorwaarden van Creavolta.

De klant kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Creavolta niet voldoet aan de algemene voorwaarden.

Artikel 4: Prijzen

De prijzen in offertes opgegeven zijn exclusief BTW. Creavolta behoudt zich het recht voor om de prijzen eenzijdig te wijzigen en jaarlijks te indexeren. Elke prijswijziging zal slechts van kracht worden wanneer de overeenkomst met de klant wordt verlengd voor een bijkomende periode.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

Creavolta zal de overeenkomst naar best vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Creavolta heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting omdat geen garantie wordt gegeven met betrekking tot het resultaat van de door Creavolta geleverde diensten.

De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn enkel aanwijzend en bijgevolg zonder enige verbintenis vanwege Creavolta. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst kan de niet naleving ervan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.

De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Creavolta aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Creavolta worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens niet tijdig aan Creavolta zijn verstrekt, heeft Creavolta het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

Creavolta is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan omdat Creavolta zich heeft gebaseerd op door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in meerdere fasen zal worden uitgevoerd, kan Creavolta de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Creavolta het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6: Betaal- en protesttermijnen

Facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum.

Een factuur waarop niet binnen de 8 dagen per aangetekende brief werd geprotesteerd, wordt als aanvaard beschouwd.

Indien een factuur niet binnen de vervaltermijn is betaald, wordt een herinnering opgestuurd. Administratieve kosten kunnen hiervoor aangerekend worden met een minimum van 20 euro.

Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, zijn van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, nalatigheidsintresten tegen de conventionele intrestvoet verschuldigd van 12%.

Naast en boven deze conventionele verwijlsintrest is de klant tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het verschuldigd bedrag met een minimum van 75 euro. Dit bedrag is verschuldigd boven alle gerechtskosten en kosten van uitvoering.

In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur worden alle niet–vervallen facturen zonder ingebrekestelling en van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Indien de factuur op vraag van de klant op naam van een derde wordt uitgeschreven, blijft de klant verantwoordelijk voor de betaling ervan.

Artikel 7: Leveranciers en andere contractanten

De algemene voorwaarden van Creavolta’s leveranciers, contractanten en alle andere partijen waarop beroep gedaan wordt om de specifieke overeenkomst met de klant uit te voeren, zijn van toepassing.

Creavolta kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wat volgt uit de algemene voorwaarden van deze leveranciers, contractanten en andere partijen, en voor gebreken van goederen of diensten waarvoor Creavolta op hen beroep doet (bijvoorbeeld het tijdelijk onbeschikbaar zijn van servers waarop software draait die de klant gebruikt en het fout functioneren van door Creavolta aangemaakte websites ten gevolge van recente webbrowser updates die niet compatibel zijn met deze websites).

De klant heeft kennis genomen van, en aanvaardt, de algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie, beschikbaar op de website van de relevante verantwoordelijke (voor België is dit VZW DNS Belgium, www.dnsbelgium.be).

De klant zal Creavolta vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam voor de klant. Domeinnamen blijven eigendom van de klant maar Creavolta behoudt zich het recht voor om de transfer van een domeinnaam te blokkeren tot alle openstaande facturen van de betreffende klant voldaan zijn.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

In geen geval is Creavolta aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals oa commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant.

Alle mogelijke gevallen van overmacht ontslaan Creavolta in elk geval van haar aansprakelijkheid voor het niet, het laattijdig of het gebrekkig uitvoeren van haar verbintenissen, zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.

Creavolta is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Creavolta.

De klant is aansprakelijk voor schending van auteursrechten van inhoud die hij aanlevert en Creavolta op de website plaatst.

Creavolta is niet aansprakelijk voor schade die volgt uit interventies van Creavolta in het systeem van de klant en voor het disfunctioneren van websites, e-mailaccounts en andere systemen door Creavolta verschaft.

Artikel 9: Verwerking van persoonsgegevens

Indien de klant niet wenst dat zijn persoonsgegevens worden aangewend om de klant te informeren over de activiteiten van Creavolta, kan hij dat laten weten via info@creavolta.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te sturen.

Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden.

Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de klant aan Creavolta worden meegedeeld.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

Alle door Creavolta verstrekte diensten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Creavolta niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/campagnes dan de website/campagne waarvoor de diensten oorspronkelijk zijn geleverd.

De door Creavolta verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijven eigendom van Creavolta.

De door Creavolta verstrekte diensten mogen ten allen tijden door Creavolta worden ingezet bij opdrachten voor derden, tenzij nadrukkelijk door Creavolta afstand is getekend om dit niet te doen.

Creavolta behoudt zich het recht om geleverde diensten als referentie aan derden op te geven tenzij anders overeengekomen.

De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het CMS (dit is de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Creavolta of een derde waarmee Creavolta hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Na betaling van de website verkrijgt de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software.

Artikel 11: Hostingdiensten

De hostingdiensten worden door Creavolta aan de klant verstrekt per jaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding hiervoor.

Indien de betaling van één of meerdere hostingfacturen uitblijft kan Creavolta vanaf 14 dagen na de factuurdatum de website deactiveren. Het oorspronkelijke factuurbedrag blijft onverminderd verschuldigd. Creavolta is niet verantwoordelijk voor schade of andere gevolgen veroorzaakt door deze deactivatie.

Indien de klant zijn website elders wil laten hosten, dan kan Creavolta assisteren in de migratie hiervan mits betaling van een vergoeding aan uurtarief.

Artikel 12: Referenties

De klant gaat akkoord dat het uitgevoerde project in het portfolio van Creavolta kan worden opgenomen of kan worden gebruikt voor andere promotionele doeleinden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte.

Creavolta behoudt zich het recht voor om een discrete verwijzing (hyperlink) naar haar eigen website te plaatsen op een opgeleverde website.

Creavolta is gerechtigd om de firmanaam van de klant op haar referentielijst te plaatsen, samen met een beknopte beschrijving van het uitgevoerde project.

Artikel 13: klachten

Alle klachten met betrekking tot de geleverde prestaties moeten ter kennis worden gebracht aan Creavolta bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de geleverde prestaties.

Klachten dienen steeds vergezeld te zijn van een duidelijke en volledige omschrijving van de oorzaak van de klacht.

Een klacht schort de verplichtingen van de klant niet op. Eventuele klachten kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om facturen niet tijdig te betalen.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd

 

Versie 2.0 dd. 1/2/2020