ALGEMENE VOORWAARDEN

We streven ernaar om onze algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te formuleren. Heb je toch vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren op 0477 27 07 81 of via contact.

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden worden door het geven van een opdracht aan Creavolta, of door het aanvaarden van een offerte van Creavolta, beschouwd als door de klant aanvaard. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Creavolta.

Artikel 2: Duur en beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van 1 jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor 1 jaar aan de dan geldende specifieke voorwaarden, tenzij één van de partijen ten minste 2 maanden voor de afloop van de specifieke overeenkomst te kennen geeft de specifieke overeenkomst niet te willen verlengen.

Artikel 3: Prijzen

De prijzen in offertes opgegeven zijn exclusief BTW. Creavolta behoudt zich het recht voor om de prijzen eenzijdig te wijzigen en jaarlijks te indexeren. Elke prijswijziging zal slechts van kracht worden wanneer de overeenkomst met de klant verlengd wordt voor een bijkomende periode.

Artikel 4: Leverings-, betaal- en protesttermijnen

Klachten over geleverde diensten moeten schriftelijk aan Creavolta worden bezorgd binnen de 8 dagen na oplevering. Eventuele klachten kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om facturen niet tijdig te betalen, indien een offerte voorafgaand aanvaard werd. Klachten dienen steeds vergezeld te zijn van een duidelijke en volledige omschrijving van de oorzaak van de klacht. De facturatie gebeurt meteen na aanvaarding van een offerte, tenzij anders overeengekomen. Een factuur waarop niet binnen de 8 dagen per aangetekende brief geprotesteerd werd, wordt als aanvaard beschouwd. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand. Bij elke laattijdige betaling door de klant is automatisch een schadebeding verschuldigd van 10% met een minimum van 75 euro en zijn promotievoorwaarden of kortingen die eventueel werden toegekend, niet langer geldig.

Artikel 5: Leveranciers en andere contractanten

De algemene voorwaarden van Creavolta’s leveranciers, contractanten en alle andere partijen waarop beroep gedaan wordt om de specifieke overeenkomst met de klant uit te voeren, zijn van toepassing. Creavolta kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wat volgt uit de algemene voorwaarden van deze leveranciers, contractanten en andere partijen, en voor gebreken van goederen of diensten waarvoor Creavolta op hen beroep doet (bijvoorbeeld het tijdelijk onbeschikbaar zijn van servers waarop software draait die de klant gebruikt en het fout functioneren van door Creavolta aangemaakte websites ten gevolge van recente webbrowser updates die niet compatibel zijn met deze websites). De klant heeft kennis genomen van, en aanvaardt, de algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie, beschikbaar op de website van de relevante verantwoordelijke (voor België is dit VZW DNS Belgium, www.dns.be). De klant zal Creavolta vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam voor de klant. Domeinnamen blijven eigendom van de klant maar Creavolta behoudt zich het recht voor om de transfer van een domeinnaam te blokkeren tot alle openstaande facturen van de betreffende klant voldaan zijn.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

In geen geval is Creavolta aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals oa commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. De klant is aansprakelijk voor schending van auteursrechten van inhoud die hij aanlevert en Creavolta op de website plaatst. Creavolta is niet aansprakelijk voor schade die volgt uit interventies van Creavolta in het systeem van de klant en voor het dysfunctioneren van websites, emailaccounts en andere systemen door Creavolta verschaft.

Artikel 7: Verwerking van persoonsgegevens

Indien de klant niet wenst dat zijn persoonsgegevens worden aangewend om de klant te informeren over de activiteiten van Creavolta, kan hij dat laten weten op volgend adres: info@creavolta.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te sturen. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de klant aan Creavolta worden meegedeeld.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Creavolta gecreëerde website worden overgedragen aan de klant. Indien de website evenwel afbeeldingen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Creavolta werden gehaald van een al dan niet betalende online bibliotheek, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze afbeeldingen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden van deze online bibliotheek. De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het CMS (dit is de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Creavolta of een derde waarmee Creavolta hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Na betaling van de website verkrijgt de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software.

Artikel 9: Hostingdiensten

De hostingdiensten worden door Creavolta aan de klant verstrekt per jaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding hiervoor. Indien de betaling van één of meerdere hostingfacturen uitblijft kan Creavolta vanaf 8 dagen na de factuurdatum de website deactiveren. Het oorspronkelijke factuurbedrag blijft onverminderd verschuldigd. Creavolta is niet verantwoordelijk voor schade of andere gevolgen veroorzaakt door deze deactivatie. Indien de klant zijn website elders wil laten hosten, dan kan Creavolta assisteren in de migratie hiervan mits betaling van een vergoeding aan uurtarief. Creavolta verleent enkel ondersteuning voor websites die bij Creavolta gehost worden. Deze ondersteuning is beperkt tot fair gebruik. In geval van twijfel zal twee uur ondersteuning in een gegeven maand gelden als limiet voor fair gebruik.

Artikel 10: Referenties

De klant gaat akkoord dat de ontwikkelde website in het portfolio van Creavolta kan worden opgenomen of gebruikt worden voor andere promotionele doeleinden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.